Πρόσληψη Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για κάλυψη αναγκών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησηςγια την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Δήμος Πάφου ανακοινώνει ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για την απασχόληση σύμφωνα με το άρθρο 4 (2) (α) του εν λόγω Νόμου 16 (δεκαέξι) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Ε.Ο.Χ.) στις θέσεις που παρατίθενται με σκοπό την υλοποίηση της Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για συνολική περίοδο μέχρι 24 μηνών. Τα πρόσωπα που θα επιλεγούν, θα απασχοληθούν σε πρώτο στάδιο στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων
Πάφου και σε επόμενο στάδιο στον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (Ε.Ο.Α.) Πάφου, ο οποίος θα λειτουργήσει την 1.7.2024.