Άδειες Οικοδομής

Για τους πιο κάτω όρους θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να γίνουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις με το Σ.Α.ΠΑ.

Εάν η αίτηση αφορά έκδοση ΑΔΕΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

  1. Ο αιτητής να προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για σύνδεση της οικοδομής του με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα, όπως προβλέπεται από τους Περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμους και Κανονισμούς.
  2. Τα έξοδα επέκτασης της υφιστάμενης οικιακής σύνδεσης ή/ και κατασκευής νέων οικιακών συνδέσεων που πιθανόν να προκύψουν για εξυπηρέτηση του έργου θα καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες.
  3. Να υποβληθεί στο στάδιο της κατασκευής μελέτη και σχέδια διαχείρισης των ομβρίων υδάτων της ανάπτυξης για έγκριση από το Σ.Α.ΠΑ.
  4. Πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης της ανάπτυξης, ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη γραπτή συναίνεση του Σ.Α.ΠΑ.
  5. Εάν το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα στην περιοχή του υπό αίτηση υποστατικού δεν έχει αποπερατωθεί ή/ και δεν λειτουργεί, ο αιτητής θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους της Αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.

Για την συναίνεση του Σ.Α.ΠΑ. (Άδεια  οικοδομής)  θα πρέπει με την ολοκλήρωση των εργασιών να υποβάλλονται στον Σ.Α.ΠΑ. τα πιο κάτω (σε ηλεκτρονική μορφή):

  • -Άδεια  οικοδομής
  • -Τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων που αφορά την άδεια οικοδομής
  • -Υδραυλική μελέτη διαχείρισης των ομβρίων υδάτων
  • -Πράσινη κάρτα (Συναίνεση σύνδεσης