Σύνδεση με το Σύστημα

Με την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών μιας περιοχής, το Σ.Α.ΠΑ. προβαίνει σε δημοσίευση της Γνωστοποίησης Σύνδεσης της περιοχής αυτής (κατά δρόμο) στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Με βάση την Κείμενη Νομοθεσία (περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμος και τροποποιητικοί Νόμοι 1971-2018), κάθε ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού που χρησιμοποιείται για ανθρώπινη διαβίωση, άσκηση επαγγέλματος, εμπορίου, επιτηδεύματος, απασχόληση για αναψυχή ή για άλλους σκοπούς και που βρίσκεται στις οδούς ή περιοχές που αναφέρονται σε Γνωστοποίηση Σύνδεσης που έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα και άλλες εφημερίδες οφείλει εντός έξι μηνών, όπως αναφέρεται στη Γνωστοποίηση να υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια για την κατασκευή της ιδιωτικής υπονόμου οικοδομής. Ακολούθως οφείλει να κατασκευάσει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομο με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας ενώ στη συνέχεια να εξασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του Συμβουλίου. Τέλος θα πρέπει να συνδέσει την ιδιωτική υπόνομο της οικοδομής του με τη δημόσια υπόνομο.

Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος υποστατικού οφείλει να διοχετεύει όλα τα λύματα του υποστατικού του μέσα στη δημόσια υπόνομο οικοδομής και για την δική του ασφάλεια καλείται να γεμίσει με κατάλληλα υλικά και κατά τρόπο που να ικανοποιεί το Συμβούλιο οποιουσδήποτε σηπτικούς βόθρους, απορροφητικούς λάκκους ή και παρόμοιες ιδιωτικές εγκαταστάσεις διάθεσης λυμάτων.

Για να εξασφαλίσει ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος ενός υποστατικού την Άδεια για την κατασκευή ή ανακατασκευή ή διενέργεια μετατροπών, προσθηκών ή επισκευών στην ιδιωτική υπόνομο του θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου την σχετική αίτηση.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει καθιερώσει την ακόλουθη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από τους ιδιοκτήτες/κατόχους υποστατικών για τη σύνδεση των υποστατικών τους με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.  Η όλη διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων γίνεται μόνον ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Α.ΠΑ. και έχει ως ακολούθως:

 1. ΥΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΟΝΟΜΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (HC – House Connection)

Πριν από οποιοδήποτε σχεδιασμό, θα πρέπει να ζητηθεί από το Σ.Α.ΠΑ. η υπόδειξη του σημείου σύνδεσης (ΕΝΤΥΠΟ 1).  Όταν αυτό εξασφαλισθεί, να υποβληθεί με την αίτηση για έκδοση Άδειας Κατασκευής (σημείο 2).

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΗΣ

Πριν από οποιαδήποτε κατασκευαστική εργασία του ιδιωτικού συστήματος, θα πρέπει να υποβληθεί ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  για εξασφάλιση της σχετικής άδειας.  Η αίτηση υποβάλλεται υπογραμμένη από όλους τους ιδιοκτήτες/κατόχους του υποστατικού, μαζί με το ΕΝΤΥΠΟ 1 (συμπληρωμένο ως σημείο 1 πιο πάνω), την απόδειξη πληρωμής του σχετικού τέλους όπως αυτό υπολογίζεται στο ΕΝΤΥΠΟ 2 και με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (ΕΝΤΥΠΟ 3).  Τα απαιτούμενα στοιχεία θα πρέπει να αποστέλλονται το κάθε ένα ξεχωριστά σε μορφή PDF.  Η πληρωμή των τελών γίνεται μέσω ενός λινκ στη jcc smart το οποίο θα σας αποσταλεί μετά την υποβολή της αίτησης.

 1. ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟΥ

Εφόσον έχει εξασφαλισθεί η Άδεια Κατασκευής της οποίας η περίοδος ισχύος είναι ένα (1) έτος, ο αιτητής μπορεί να προχωρήσει με την κατασκευή του ιδιωτικού συστήματος υπό την επίβλεψη του Μηχανικού του, ο οποίος θα συμπληρώσει κατάλληλα και θα αποστείλει στο Σ.Α.ΠΑ. το ΕΝΤΥΠΟ 4 (Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου).  Στη συνέχεια το Σ.Α.ΠΑ. θα εκδώσει και θα αποστείλει ηλεκτρονικά τη Συναίνεση Σύνδεσης (Πράσινη Κάρτα) με την οποία το Σ.Α.ΠΑ. επιτρέπει στον αιτητή να συνδέσει το ιδιωτικό του σύστημα με το δημόσιο αποχετευτικό σύστημα.  Κατά την υποβολή του Εντύπου 4,  Η Άδεια Κατασκευής θα πρέπει να είναι σε ισχύ, σε αντίθετη περίπτωση απαιτείται να προηγηθεί η ανανέωση της οποίας το κόστος είναι €17,00.

Με την έκδοση της Συναίνεσης Σύνδεσης (Πράσινη Κάρτα), συμπληρώνεται η διαδικασία σύνδεσης του υποστατικού με το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα.

Πατήστε εδώ για τις Αιτήσεις και έντυπα

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ενός τεμαχίου επιθυμεί για οποιονδήποτε λόγο την κατασκευή νέου σημείου σύνδεσης ή άλλη συναφή εργασία (επέκταση, εκβάθυνση, αλλαγή διαμέτρου) πάνω στη υφιστάμενη Δημόσια Υπονόμου Οικοδομής (Δ.Υ.Ο) θα πρέπει να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο (Aίτηση για κατασκευή οικιακής σύνδεσης).  

Πατήστε εδώ για τις Αιτήσεις και έντυπα

 • – Οι λιποπαγίδες είναι υποχρεωτικές για τις αποχετεύσεις των κουζίνων των εστιατορίων, των ζαχαροπλαστείων, των αρτοποιείων, κ.α.
 • – Πρέπει να κατασκευάζονται σε προσιτό χώρο για σκοπούς καθαρισμού και επιθεώρησης.
 • – Οι λιποπαγίδες πρέπει να είναι υδατοστεγείς και μηχανικές και να προστατεύονται από τη διάβρωση. Θα γίνεται έλεγχος από το Συμβούλιο πριν την έκδοση της Συναίνεσης.
 • – Οι λιποπαγίδες πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες.
 • – Απαγορεύεται η διοχέτευση στις λιποπαγίδες υγρών αποβλήτων από αποχωρητήρια, ουρητήρια, μπάνια, όμβρια, ανόργανα λάδια (μηχανέλαιο) ή οτιδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός από τις αποχετεύσεις της κουζίνας.
 • – Η λιποπαγίδα πρέπει να έχει εξαερισμό.
 • – Οι αγωγοί από και προς τη λιποπαγίδα πρέπει να έχουν ελάχιστη κλίση 2%.
 • – Πρέπει να είναι τύπου και χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική.
 • – Ο καθαρισμός (εκκένωση ξέπλυμμα και γέμισμα με καθαρό νερό) πρέπει να γίνεται κάθε 14 ημέρες και το αργότερο κάθε μήνα, ανάλογα με τη χρήση της, έτσι που να υπάρχει πάντοτε χώρος για κατακράτηση λίπους και στερεών.
 • – Οι διαστάσεις και γενικά η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.