Έκδοση απόφασης στη διαφορά που εγέρθηκε από την κοινοπραξία Saur – Iacovou JV εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου

Έκδοση απόφασης στη διαφορά που εγέρθηκε από την κοινοπραξία Saur – Iacovou JV εναντίον του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου δυνάμει της συμφωνίας παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης Βιολογικής Μονάδας Σ.Α.ΠΑ. μεταξύ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου και της κοινοπραξίας Saur – Iacovou JV

To Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου ανακοινώνει ότι όσον αφορά τη διαδικασία επιδιαιτησίας (Adjudication) στην απαίτηση που ήγειρε η κοινοπραξία Saur – Iacovou  JV στις 12/03/22 βάσει του άρθρου 19.1 του συμβολαίου για τη Λειτουργία και Συντήρηση της  Βιολογικής Μονάδας Σ.Α.ΠΑ. που βρίσκεται στην Αχέλεια, για επιπρόσθετη πληρωμή ύψους  €395,851.97 για τους πρώτους 19 μήνες λειτουργίας της μονάδας, δηλαδή από 1/06/22 μέχρι 31/12/23, και την έκδοση αναγνωριστικού διατάγματος για πληρωμή του ανάλογου κόστους που θα προέκυπτε μέχρι την λήξη του οκταετούς συμβολαίου, έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση από τον επιδιαιτητή κ. Κώστα Κληρίδη (πρώην Γενικό Εισαγγελέα) η οποία απέρριψε την εν λόγω απαίτηση στην ολότητα της και επιπλέον επιδίκασε έξοδα υπέρ του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου ως ο επιτυχών διάδικος της διαδικασίας.

 

14 Ιουνίου 2024