Γενικές Πληροφορίες

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου είναι Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου και εγκαθιδρύθηκε με το διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου Αρ. 616/93 στις 28 Απριλίου 1993 σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου του 1971 μέχρι 2020.

Το Σ.Α.ΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχεται από τον Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας. Διοικείται από 29μελές Διοικητικό Συμβούλιο και στελεχώνεται από 34μελή Υπηρεσία.

Οι εξουσίες, ευθύνες και σκοποί του Συμβουλίου καθορίζονται στον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο με αρ. 1 του 1971 και στους περί Αποχετεύσεων Πάφου Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σκοπός του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου είναι:

(α) η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων, καθώς και η επεξεργασία και διάθεσή τους, και

(β) η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.  

Το Συμβούλιο καλύπτει τις περιοχές των Δήμων Πάφου και Γεροσκήπου και των Κοινοτικών Συμβουλίων Αχέλειας, Κονιών, Χλώρακας, Έμπας, Λέμπας και Κισσόνεργας.   Τα κατασκευαστικά έργα του αποχετευτικού συστήματος άρχισαν το έτος 1999.  Η Α΄ Φάση του έργου τελείωσε και τέθηκε σε λειτουργία από τις αρχές του 2003.  Οι εργασίες για τα κατασκευαστικά έργα της Β΄ Φάσης έγιναν κατά την περίοδο 2007 – 2012. 

Τα τέλη αποχετεύσεων  για τα έτη 2020 και 2021 υπολογίστηκαν σύμφωνα με τις εκτιμημένες αξίες της ακίνητης ιδιοκτησίας που είναι εγγεγραμμένες (αξίες του 2018) στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Πάφου και που βρίσκονται στα όρια του Συμβουλίου.