Πώς να εξοφλήσετε το λογαριασμό σας

Για διευκόλυνση του κοινού, η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

α)  Μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Πατήστε εδώ

β) Αυτόματη εξόφληση με τραπεζική εντολή.  Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης. Πατήστε εδώ

Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά το Σ.Α.ΠΑ γραπτώς πριν την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό.

γ)  Ταχυδρομικώς με αποστολή τραπεζικής επιταγής πληρωτέας στο «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου» και η οποία πρέπει να είναι διγραμμισμένη. Επίσης πρέπει με την επιταγή να εσωκλείεται το απόκομμα του λογαριασμού που θα πρέπει να εξοφληθεί. Απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται ταχυδρομικός στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-(Αρ. 2) του 2017, παράληψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.


Ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στα όρια του Συμβουλίου που δεν έχουν παραλάβει καταστάσεις λογαριασμού αποχετευτικών τελών ή επιθυμούν περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούνται όπως επικοινωνούν με το λογιστήριο τηλ. 26818202
  ή email sapaweb@sapa.org.cy.

Εξόφληση Λογαριασμού μέσω του Διαδικτύου

Για την πληρωμή των αποχετευτικών τελών ηλεκτρονικά κάντε κλικ στο https://www.jccsmart.com/ntm/16232019 και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σας