Διαχωρισμοί Οικοπέδων

Για τους πιο κάτω όρους θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και να γίνουν οι αναγκαίες διαβουλεύσεις με το Σ.Α.ΠΑ.

Εάν η αίτηση αφορά ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΟΙΚΟΠΕΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ Ή ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

  1. Ο αιτητής να τοποθετήσει εντός του προτεινόμενου δημόσιου οδικού δικτύου, με δικά του έξοδα, σύστημα αγωγών αποχέτευσης λυμάτων σύμφωνα με τις υποδείξεις του Σ.Α.ΠΑ.
  2. Τα έξοδα επέκτασης υφιστάμενων ή/ και κατασκευής νέων οικιακών συνδέσεων που προκύπτουν για εξυπηρέτηση των νέων οικοπέδων θα καταβληθούν από τους ιδιοκτήτες.
  3. Τα κατασκευαστικά σχέδια του συστήματος θα πρέπει να υποβληθούν στο Σ.Α.ΠΑ για έγκριση πριν την κατασκευή των δημόσιων δρόμων.
  4. Να υποβληθεί υδρολογική και υδραυλική μελέτη διαχείρισης των ομβρίων υδάτων της ανάπτυξης για έγκριση από το Σ.Α.ΠΑ.
  5. Πριν την έκδοση του Πιστοποιητικού Έγκρισης του διαχωρισμού, ο αιτητής θα πρέπει να εξασφαλίσει τη γραπτή συναίνεση του Σ.Α.ΠΑ.
  6. Εάν το Δημόσιο Αποχετευτικό Σύστημα στην περιοχή του υπό αίτηση διαχωρισμού δεν έχει αποπερατωθεί ή/ και δεν λειτουργεί, οι αιτητές θα πρέπει να κατασκευάσουν το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων εντός του προτεινόμενου οδικού δικτύου (όρος 1) και ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τους όρους της Αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

  1. Υποβολή στον Σ.Α.ΠΑ. για έγκριση των προτεινόμενων κατασκευαστικών σχεδίων και τα ακόλουθα συνοδευτικά (σε ηλεκτρονική μορφή):

-Σχέδια του διαχωρισμού επί του χωρομετρικού σχεδίου.

-Σχέδια κάτοψης του διαχωρισμού σε ευκρινή κλίμακα με το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων (σε μορφή PDF , CAD )

-Σχέδιο με τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες αγωγών και φρεατίων.

-Μηκοτομές των δρόμων με το δίκτυο των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων

-Άδεια διαχωρισμού ή άδεια οικοδομής ή  πολεοδομική άδεια.

-Τίτλοι ιδιοκτησίας των τεμαχίων που αποτελούν τον διαχωρισμό.

-Υδρολογική και υδραυλική μελέτη διαχείρισης των ομβρίων υδάτων

-Σχέδια κάτοψης του διαχωρισμού σε ευκρινή κλίμακα με το προτεινόμενο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων όπου προκύπτει από την υδρολογική μελέτη (σε μορφή PDF, CAD )

-Τους όρους που υπόβαλε το Σ.Α.ΠΑ.

2. Ο αιτητής ή/και ο διορισμένος εργολάβος του θα ενημερώσει γραπτώς το Σ.Α.ΠΑ. για την έναρξη των εργασιών, τον υπεύθυνο επιβλέποντα μηχανικό και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των αποχετευτικών εργασιών.

3. Ο επιθεωρητής του Σ.Α.ΠΑ. δύναται κατά περιόδους να εκτελεί επισκέψεις στο εργοτάξιο για έλεγχο των αποχετευτικών εργασιών.

4. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα υποβάλλονται στον Σ.Α.ΠΑ. για έγκριση  τα πιο κάτω:

 -Τελικά κατασκευάστηκα σχέδια-αποτύπωση σε γεωγραφικές συντεταγμένες LTM (Σε ηλεκτρονική μορφή, ένα (1) αρχείο σε PDF υπογραμμένο και ένα (1) αρχείο σε AutoCAD)

-Record sheets ένα (1) αρχείο σε PDF υπογραμμένο και ένα (1) αρχείο σε Excel

-Αποτελέσματα ποιοτικών ελέγχων για τη στεγανότητα των αγωγών &  φρεατίων (air test , water test)

-Βιντεοσκόπηση του δικτύου (σε ψηφιακό δίσκο DVD) που να συνοδεύεται με Έκθεση ευρημάτων

-Πιστοποιητικό Συμπλήρωσης Έργου (βλέπε συνημμένο υπόδειγμα)

-Πιστοποιητικά καταλληλόλητας υλικών (Σωλήνων, καπακιών, φρεατίων ,σκαλοπατιών κ.τ.λ.)

-Φωτογραφίες πριν να καλυφθούν οι αγωγοί.