Επαγγελματικά Υποστατικά/Έλεγχος Λιποπαγίδων

Το πιο κάτω έντυπο να συμπληρώνετε κατάλληλα απο επαγγελματικά υποστατικά όποτε γίνεται η συντήρηση των λιποπαγίδων τους και να αποστέλλεται στο Σ.Α.ΠΑ ηλεκτρονικά

  • – Οι λιποπαγίδες είναι υποχρεωτικές για τις αποχετεύσεις των κουζίνων των εστιατορίων, των ζαχαροπλαστείων, των αρτοποιείων, κ.α.
  • – Πρέπει να κατασκευάζονται σε προσιτό χώρο για σκοπούς καθαρισμού και επιθεώρησης.
  • – Οι λιποπαγίδες πρέπει να είναι υδατοστεγείς και μηχανικές και να προστατεύονται από τη διάβρωση. Θα γίνεται έλεγχος από το Συμβούλιο πριν την έκδοση της Συναίνεσης.
  • – Οι λιποπαγίδες πρέπει να κατασκευάζονται και να συντηρούνται από τον ιδιοκτήτη ή τον κάτοχο του υποστατικού με δικές του δαπάνες.
  • – Απαγορεύεται η διοχέτευση στις λιποπαγίδες υγρών αποβλήτων από αποχωρητήρια, ουρητήρια, μπάνια, όμβρια, ανόργανα λάδια (μηχανέλαιο) ή οτιδήποτε άλλων αποβλήτων εκτός από τις αποχετεύσεις της κουζίνας.
  • – Η λιποπαγίδα πρέπει να έχει εξαερισμό.
  • – Οι αγωγοί από και προς τη λιποπαγίδα πρέπει να έχουν ελάχιστη κλίση 2%.
  • – Πρέπει να είναι τύπου και χωρητικότητας που έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο και να διατηρούνται πάντα σε συνεχή και ικανοποιητική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και μεθόδους λειτουργίας που συνάδουν με την υγιή μηχανική πρακτική.
  • – Ο καθαρισμός (εκκένωση ξέπλυμμα και γέμισμα με καθαρό νερό) πρέπει να γίνεται κάθε 14 ημέρες και το αργότερο κάθε μήνα, ανάλογα με τη χρήση της, έτσι που να υπάρχει πάντοτε χώρος για κατακράτηση λίπους και στερεών.
  • – Οι διαστάσεις και γενικά η χρήση τους πρέπει να είναι σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές.