Πρακτικά αποφάσεων κατακύρωσης προσφορών

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου Απόσπασμα Πρακτικών

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία FCDB Mavroudis LTD για το συνολικό ποσό των €49.387,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Απορροφήσεις & Οχετοκαθαρίσεις Χαραλάμπους & Υιοί Λτδ για το συνολικό ποσό των €120,500 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών κατακύρωσε την προσφορά στον οικονομικό φορέα Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ που υπέβαλε τη χαμηλότερη συνολικά τιμή €57,500 πλέον ΦΠΑ σύμφωνα με την Έκθεση Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία ZAXOS SKIP LTD, για το συνολικό ποσό των €24.280,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Panayiotis Hadjidaniel Construction Ltd, για το συνολικό ποσό των €37.360,00 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή προσφορών αποφάσισε ομόφωνα την ανάθεση της σύμβασης στην εταιρεία Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ για το συνολικό ποσό των €71,375 + ΦΠΑ ως η εισήγηση της επιτροπής αξιολόγησης

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α 3 ΓΑΣΠΕ εταιρεία Τεχνικών Έργων Λτδ για το ποσό των €64,800 πλέον ΦΠΑ.

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον οικονομικό φορέα Χρυσόστομος Χρίστου Εργοληπτική Εταιρεία Λτδ για το ποσό των €125.380 πλέον ΦΠΑ..

Η Επιτροπή Προσφορών αποφάσισε την κατακύρωση της προσφοράς στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α 2 Απορροφήσεις και Οχετοκαθαρίσεις Χαραλάμπους & Υιοί Λτδ για το ποσό των €150.000 πλέον ΦΠΑ.

Το Συμβούλιο κατακύρωσε την προσφορά στον Οικονομικό Φορέα Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ με την χαμηλότερη τιμή για το ποσό των €65.600 πλέον ΦΠΑ

Το Συμβούλιο κατακύρωσε την προσφορά στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α2 Χριστάκης Μαυρουδής Λτδ με την χαμηλότερη τιμή για το ποσό των €86.975 πλέον ΦΠΑ

Το Συμβούλιο κατακύρωσε την προσφορά στον Οικονομικό Φορέα με Α/Α 1 Afafco Constructions Ltd με τη χαμηλότερη τιμή για το ποσό των €126,861 πλέον ΦΠΑ

Η Επιτροπή Προσφορών κατακύρωσε ομόφωνα την προσφορά στον Οικονομικό Φορέα AIG Europe SA για το ποσό των €35.230,66 για κάλυψη Ασφάλισης Περιουσίας, Εξοπλισμού, Αστικής Ευθύνης κλπ

Η Επιτροπή Προσφορών κατακύρωσε ομόφωνα την προσφορά στον Οικονομικό Φορέα Υδρόγειος Ασφαλιστική για το ποσό των €2.440 για κάλυψη Ασφάλισης των Μηχανοκίνητων Οχημάτων.

 

Η Επιτροπή Προσφορών κατακύρωσε ομόφωνα την προσφορά στην εταιρεία CNP Cyprialife για το ποσό των €4.300,80 για κάλυψη Ασφάλισης Ζωής και Επιπρόσθετων Ωφελημάτων

Η Επιτροπή Προσφορών κατακύρωσε ομόφωνα την προσφορά στην εταιρεία Υδρόγειος Ασφαλιστική για το ποσό €1.267 για κάλυψη Ασφάλισης Ευθυνης Εργοδοτη