Προκήρυξη νέων διαγωνισμών

Οι ανοικτοί διαγωνισμοί του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου δημοσιεύονται στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας (e-PPS)

Δημοσιευμένες προκηρύξεις ΣΑΠΑ

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμο για παροχή υπηρεσιών για Λειτουργία και Συντήρηση του Βιολογικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου (Σ.Α.ΠΑ.).

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/08/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμο για καθαρισμούς φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 21/06/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμο για τη σύνδεση της ιδιωτικής υπόνομου κατοικιών του Κυβερνητικού Οικισμού Κολώνης με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα λυμάτων.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 22/02/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για αγορά υπηρεσιών μεταφοράς αφυδατωμένης λάσπης ή/και εσχαρισμάτων με Σκιπ από τη Βιολογική Μονάδα και τα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 16/02/21

 

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού των Δεξαμενών/Φρεατίων στα Αντλιοστάσια του Σ.Α.ΠΑ.

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 17/03/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για επεκτάσεις δικτύου αποχέτευσης λυμάτων

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 4/06/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για ψεκασμούς φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και Βιολογικής Μονάδας

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/05/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/09/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για ψεκασμούς φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων και Βιολογικής Μονάδας

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 18/06/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για ψεκασμούς φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων

 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6/08/21

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για ψεκασμούς φρεατίων αποχετευτικού συστήματος λυμάτων

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 10/01/22

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για μετατροπές σε υφιστάμενο γραφειακό χώρο για στέγαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 25/05/22

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για κατασκευή κιβωτοειδή οχετού και δρόμου στην οδό Κάσου στην Πάφο.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 13/05/22

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για εκτέλεση διαφόρων αποχετευτικών και άλλων συναφών εργασιών.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 06/05/22

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών καθαρισμού και συντήρησης των αγωγών και φρεατίων του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 6/05/22

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για μετατροπές σε υφιστάμενο γραφειακό χώρο για στέγαση του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου.  

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 27/06/22

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου έχει προκηρύξει διαγωνισμό για τις ασφαλιστικές του καλύψεις 

 

Ημερομηνία λήξης προσφορών: 29/08/22