Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Ε.Ο.Χ.) για κάλυψη των αναγκών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης

Αποτελέσματα της διαδικασίας πρόσληψης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου (Ε.Ο.Χ.) για πλήρωση:

– Μίας θέσης Εκτελεστικού Μηχανικού

– Μίας θέσης Λειτουργού Διοίκησης

– Δύο θέσεων Τεχνικού Πληροφορικής

– Έξι θέσεων Τεχνικού Μηχανικού

– Έξι θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού

Για κάλυψη των αναγκών του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης, για συνολική περίοδο μέχρι 24 μηνών.

Ο Δήμος Πάφου δημοσιοποιεί με την παρούσα τα αποτελέσματα, κατ’ αύξοντα αριθμό υποψηφίου, της βαθμολογικής αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων για την πλήρωση των εν λόγω θέσεων.

Πατήστε για να δείτε τα αποτελέσματα αναλυτικά πιο κάτω: