Αποχετευτικά Τέλη

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται από το Συμβούλιο για κάλυψη του κόστους επένδυσης για την κατασκευή του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων και Ομβρίων Υδάτων Πάφου (τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων) καθώς επίσης και για κάλυψη των εξόδων λειτουργίας και συντήρησης του Αποχετευτικού Συστήματος (τέλη χρήσης).

Επιβάλλονται 3 διαφορετικά τέλη:

  • Τέλος αποχετεύσεων λυμάτων: Είναι ετήσιο και επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα.
  • Τέλος αποχετεύσεων ομβρίων υδάτων: Είναι ετήσιο και επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα.
  • Τέλος χρήσης του αποχετευτικού συστήματος: Επιβάλλεται σε κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεμένο ή θα έπρεπε, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που εκδίδει το Σ.Α.ΠΑ, να συνδεθεί με το σύστημα. Το τέλος υπολογίζεται επί της κατανάλωσης νερού και περιλαμβάνεται στους λογαριασμούς υδατοπρομήθειας που αποστέλλονται περιοδικά (τριμηνία) στους καταναλωτές από την αρχή υδατοπρομήθειας της περιοχής στην οποία ευρίσκεται το υποστατικό ή από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου.

Τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων μέχρι και το 2016 υπολογίζονταν με βάση καθορισμένους συντελεστές επί της εκτιμημένης αξίας των ακινήτων που ευρίσκονται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου σε τιμές 1.1.1980, όπως αυτές καθορίζονται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Μετά την πρόσφατη  τροποποίηση του περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου, η οποία έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αρ.4596 και ημερ. 7.4.2017 (Παράρτημα Ι, Μέρος Ι) με Αρ. Ν.35(Ι)/2017, τα αποχετευτικά τέλη θα επιβάλλονται με βάση την τελευταία αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων που είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Για τα έτη 2017 μέχρι 2019, τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων επιβλήθηκαν με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013 όπως αυτή καθορίστηκε  από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Από την 1/1/2020 τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων επιβάλλονται με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2018, όπως αυτή καθορίστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

“Από την 1/1/2023 τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων επιβάλλονται με βάση την αξία γενικής εκτίμησης των ακινήτων σε τιμές 1/1/2021, όπως αυτή καθορίστηκε από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας”.

Οι συντελεστές αποχετευτικών τελών είναι:

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

‰.

Φάση Α

Λύματα

1

Φάση Α

Όμβρια

0.08

Φάση Β

Λύματα

1.435

Φάση Β

Όμβρια

0.1

Φάση Β1 - Κονιά

Λύματα

1.770

Φάση Β1 - Κονιά

Όμβρια

0.1

Τέλος Χρήσης

2022

Ανα κυβικό μέτρο

0,50 cent

ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ

‰.

Φάση Α

Λύματα

0.3

Φάση Α

Όμβρια

0.08

Φάση Β

Λύματα

0.515

Φάση Β

Όμβρια

0.1

Φάση Β1 - Κονιά

Λύματα

0.850

Φάση Β1 - Κονιά

Όμβρια

0.1

Για διευκόλυνση του κοινού, η πληρωμή των τελών μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

α)  Μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Πατήστε εδώ

β) Αυτόματη εξόφληση με τραπεζική εντολή.  Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης Πατήστε εδώ

Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά το Σ.Α.ΠΑ γραπτώς πριν την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό.

γ)  Ταχυδρομικώς με αποστολή τραπεζικής επιταγής πληρωτέας στο «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου» και η οποία πρέπει να είναι διγραμμισμένη. Επίσης πρέπει με την επιταγή να εσωκλείεται το απόκομμα του λογαριασμού που θα πρέπει να εξοφληθεί. Απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται ταχυδρομικός στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με το άρθρο 30(3)(α) των περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμων του 1971-(Αρ. 2) του 2017, παράληψη σας να πληρώσετε τα τέλη του τρέχοντος έτους μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης επί του απλήρωτου ποσού ίσης με 5% στην περίπτωση πληρωμής του εν λόγω ποσού εντός 4 μηνών μετά την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής και ίσης με 15% στην περίπτωση πληρωμής του μετά την πάροδο 4 μηνών από την λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας πληρωμής.
Ιδιοκτήτες ακινήτων μέσα στα όρια του Συμβουλίου που δεν έχουν παραλάβει καταστάσεις λογαριασμού αποχετευτικών τελών ή επιθυμούν περαιτέρω βοήθεια, παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν την σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Σ.Α.ΠΑ