Ερωτήσεις / Απαντήσεις

Ερωτήσεις – Απαντήσεις που αφορούν τα τέλη

Υπάρχουν δύο κατηγορίες τελών:

(α) Τέλη αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων

Τα αποχετευτικά τέλη λυμάτων και ομβρίων υδάτων, σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλονται με βάση την τελευταία γενική εκτίμηση των ακινήτων, όπως αυτή είναι εγγεγραμμένη ή καταχωρημένη στα βιβλία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, επί συγκεκριμένου συντελεστή. 

Τα αποχετευτικά τέλη του τρέχοντος έτους είναι εδώ

Για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις αναφορικά με την εκτιμημένη αξία του ακινήτου σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Κτηματολόγιο Πάφου.

(β) Τέλη χρήσης του συστήματος

Τα τέλη χρήσης του συστήματος επιβάλλονται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, βάσει της κατανάλωσης νερού.  Το τέλος χρήσης ανέρχεται σε 0,50 σέντς ανά κυβικό μέτρο νερού και επιβάλλεται σε κάθε υποστατικό που είναι συνδεδεμένο ή θα έπρεπε, σύμφωνα με τη σχετική γνωστοποίηση που εκδίδει το Σ.Α.ΠΑ, να συνδεθεί με το σύστημα. Το τέλος αυτό τιμολογείται και εισπράττεται είτε μέσω της αρμόδιας Αρχής Υδατοπρομήθειας είτε μέσω του Σ.Α.ΠΑ.

Τα αποχετευτικά τέλη επιβάλλονται με βάση την εκτιμημένη αξία τους σύμφωνα με τον περί Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμο με αρ. 1/1971 και τους σχετικούς Κανονισμούς (ΚΔΠ 108/99) όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.  

Σύμφωνα με την Νομοθεσία, τα αποχετευτικά τέλη μέχρι το 2016 επιβάλλονταν με βάση την εκτιμημένη αξία τους σε τιμές 1/1/1980. Από το 2017 μέχρι το 2019, επιβάλλονταν με βάση την εκτιμημένη αξία των ακινήτων σε τιμές 1/1/2013 και από το 2020 και μετέπειτα  σε τιμές 1/1/2018 όπως καθορίζονται από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο.

Τα τέλη χρήσης του συστήματος επιβάλλονται με βάση την πιο πάνω νομοθεσία.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα αποχετευτικά τέλη καθίστανται πληρωτέα με τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στον εγχώριο τύπο, όπου ανακοινώνεται η τελευταία ημερομηνία πληρωμής.  Περαιτέρω, η τελευταία ημερομηνία πληρωμής,  αναγράφεται στον λογαριασμό των τελών που αποστέλλεται από το Συμβούλιο, για σκοπούς διευκόλυνσης της πληρωμής των τελών, σε όλους τους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Τα αποχετευτικά τέλη είναι ετήσια και η λήξη τους για το 2021 είναι στις 28/12/2021.

Τρόποι πληρωμής των αποχετευτικών τελών

α)  Μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου. Πατήστε εδώ

β) Αυτόματη εξόφληση με τραπεζική εντολή.  Όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στο σύστημα αυτόματης εξόφλησης πατήστε εδώ. Πατήστε εδώ

Η εντολή αυτή μπορεί να αποσυρθεί ή να ανασταλεί αφού ειδοποιηθεί σχετικά το Σ.Α.ΠΑ γραπτώς πριν την ημερομηνία εξόφλησης που αναγράφεται στον λογαριασμό.

γ)  Ταχυδρομικώς με αποστολή τραπεζικής επιταγής πληρωτέας στο «Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου» και η οποία πρέπει να είναι διγραμμισμένη. Επίσης πρέπει με την επιταγή να εσωκλείεται το απόκομμα του λογαριασμού που θα πρέπει να εξοφληθεί. Απόδειξη είσπραξης θα αποστέλλεται ταχυδρομικός στην διεύθυνση που είναι καταχωρημένη στα βιβλία του Συμβουλίου.

Παράλειψη πληρωμής μέσα στην καθορισμένη προθεσμία οδηγεί στην επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης ύψους 5% επί του οφειλόμενου ποσού αν το ποσό καταβληθεί εντός τεσσάρων μηνών από τη λήξη της τελευταίας ημερομηνίας πληρωμής και 15% αν πληρωθεί μετά την πάροδο των τεσσάρων μηνών από τη λήξη (άρθρο 30 του Βασικού Νόμου) και λήψη δικαστικών μέτρων.

Το Συμβούλιο εφαρμόζει πρόγραμμα διακανονισμού των τελών με μηνιαίες δόσεις.  Οι πελάτες που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν την πρακτική αυτή θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τα γραφεία του Συμβουλίου για τον καθορισμό των δόσεων κα για την πρώτη πληρωμή.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις Τεχνικής Υπηρεσίας

Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για έκδοση άδειας κατασκευής στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου. Η αίτηση υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά και θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια.

Πατήστε εδώ

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου της αίτησης και εκδοθεί η άδεια κατασκευής η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά, ο αιτητής κατασκευάζει με δικά του έξοδα την ιδιωτική υπόνομο οικοδομής με βάση τα εγκεκριμένα σχέδια και τους όρους της άδειας. Τις εργασίες επιβλέπει ο μηχανικός του αιτητή και με την συμπλήρωση τους υποβάλλει στο Σ.Α.ΠΑ. το έντυπο συμπλήρωσης έργου. Στη συνέχεια  εκδίδεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά η συναίνεση για ένωση με το κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

Πατήστε εδώ

Πριν από κάθε κατασκευαστική εργασία, ο αιτητής ζητεί γραπτώς από το Σ.Α.ΠΑ. να του υποδειχθεί το υφιστάμενο σύστημα λυμάτων και το πιθανό σημείο σύνδεσης. Για κάθε απαιτούμενο επιπρόσθετο σημείο σύνδεσης, τα έξοδα θα πρέπει να καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες.

Πατήστε εδώ

Υπάρχει η δυνατότητα κοινής σύνδεσης, μέσω ενός σημείου σύνδεσης στο ίδιο τεμάχιο, νοουμένου ότι η αίτηση θα υπογράφεται από όλους τους συνιδιοκτήτες. Στην περίπτωση σύνδεσης ενός υποστατικού διαμέσου γειτονικού τεμαχίου, απαιτείται η γραπτή συγκατάθεση του ιδιοκτήτη του γειτονικού τεμαχίου.